BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

18-2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1292.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22800000

Описание:

Регистри, счетоводни книги, класьори, формуляри и други напечатани изделия от хартия или от картон


Срок за получаване на офертите

19/04/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изпълнението на обществената поръчка за срока на договора се осъществява по два начина: - чрез периодични доставки от изпълнителя с негов транспорт до адреса на Университета по хранителни технологии-Пловдив, бул. „Марица“ №26 въз основа на писмена заявка на необходимите канцеларски материали по видове и количества, изготвена от упълномощен представител на възложителя. Срокът, в който следва да бъде извършена доставката е до 3 дни от получаването на заявката; - чрез директно получаване от упълномощен представител на възложителя на необходимите материали от складова база или търговския обект на изпълнителя, когато същите са единични бройки и са необходими за спешни дейности. В тези случаи доставката им до Университета по хранителни технологии се извършва с транспорт на възложителя. В процедурата могат да участват лица, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки(ЗОП), имат опит в извършването на доставки, идентични с предмета на настоящата поръчка и притежават собствена или наета складова база/търговски обект за продажба на канцеларски и други материали на територията на град Пловдив.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/04/2017  (дд/мм/гггг)