BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

05

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Самоков, ул. Македония 34, За: Тодор Виденов – началник отдел ФКБ, дирекция МДТБК, България 2000, Самоков, Тел.: 0722 66630, E-mail: obsh_sam@mail.bg, Факс: 0722 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.samokov.bg/?p=6605.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

46250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на одит на проекти финансирани по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020, по 4 обособени позиции: Обособена позиция № 1 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков”; Обособена позиция № 2 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“ Обособена позиция № 3 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“ Обособена позиция № 4 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1“ и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79212000

Описание:

Одиторски услуги


Срок за получаване на офертите

18/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Предвидено е финансирането на обществената поръчка да се осигури по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020 г.), приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, в рамките на следните проекти: Обособена позиция № 1 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0099-С01 за „Повишаване на енергийната ефективност на административните сгради на Общинска администрация Самоков, РПУ – Самоков и сградата на ОУ „Авксентий Велешки“, гр. Самоков”; Обособена позиция № 2 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0103-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.323, 65231.906.324, 65231.906.325, 65231.905.138.1, 65231.906.483.1, 65231.906.483.2, 65231.904.54.1, 65231.909.312.1, 65231.911.299.1, 65231.905.135.1, 65231.908.28.1, 65231.906.212.1“ Обособена позиция № 3 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0107-C01 за „Подобряване на енергийната ефективност в сгради с идентификатори: 65231.906.262.1, 65231.906.263.1, 65231.901.66.11 и 65231.906.66.12, 65231.905.445.1, 65231.908.62.1, 65231.905.189.1, 65231.905.130.1, 65231.905.307.1, 65231.905.132.1, 65231.904.306.1, 65231.906.213.1, 65231.905.26.4 и 65231.905.26.5, 65231.904.203.1 и 65231.904.203.2“ Обособена позиция № 4 – проект по ДБФП № BG16RFOP001-2.001-0167-C01 за „Повишаване на енергийната ефективност на сгради с идентификатори: 65231.906.92.1, 65231.914.46.1, 65231.909.296.1 и 65231.909.296.2, 65231.914.149.1 и 65231.914.149.2, 65231.910.144.1, 65231.905.49.1, 65231.907.42.1, 65231.911.234.1, 65231.910.141.1, 65231.905.11.2 и 65231.905.11.1, 65231.903.62.1 и 65231.903.62.2, 65231.905.86.1, 65231.909.359.1“ и анекс № BG16RFOP001-2.001-0167-C02.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/04/2017  (дд/мм/гггг)