Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121410441

BG, Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, Константин Димитров, България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308814, E-mail: dvto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69900 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Осигуряване на пренос на данни и интернет трафик и изграждане и поддържане на виртуална частна мрежа VPN на територията на страната за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” ”. Предметът на обществената поръчка включва предоставяне на комуникационна услуга чрез пренос на данни от различен характер и предназначение, между географски отдалечени точки (VPN точки намиращи се в офисни помещения на Възложителя), намиращи се в едно или различни населени места на територията на Република България, чрез маршрутизиране с минимално забавяне в рамките на единна мрежа, използваща протоколите за пренос на данни въз основа IP VPN мрежа и осигуряване на интернет трафик. Допълнителна информация се съдържа в документацията към поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72400000, 72411000, 72000000

Описание:

Интернет услуги
Доставчици на интернет услуги (ISP)
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


Срок за получаване на офертите

12/04/2017 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участникът трябва да е обществен комуникационен оператор, притежаващ валиден индивидуален лиценз (разрешение) за осъществяване на далекосъобщения на територията на цялата страна чрез далекосъобщителна мрежа, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). Обстоятелството се доказва с представяне на заверени копия на разрешенията, издадени от КРС. Участникът трябва притежава сертифакат ISO 20000-1:2011 или еквивалентен за внедрена система за управление на информационни услуги, съответстващ на обхвата на обявената поръчка. Участникът трябва да е сертифициран по стандарта за качество EN ISO 9001 или еквивалентен, с обхват, кореспондиращ с предмета на настоящата поръчка. Участникът да има въведена система за информационна сигурност по стандарт EN ISO 27001 или еквивалент, валиден към датата на подаване на офертите. Дата и час на отваряне на офертите: 18 април 2017 г., 10:30 часа Място на отваряне на офертите: сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5

Дата на изпращане на настоящата информация

05/04/2017  (дд/мм/гггг)