BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

04

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: инж. Евелина Перфан ова – Директор на дирекция „ТСУЕП”, България 2000, Самоков, Тел.: 0359 0885840410, E-mail: obsamokow@abv.bg, Факс: 059 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.samokov.bg/?p=6603.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществена поръчка „ Извършване на услуги за подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други , уплътняване / валиране/ на площи, включително и доставка на хумус за зелени площи” обхваща извършване на следните дейности: 1. Подготовка на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, включваща: Машинно подравняване на терени за озеленяване, отдих, площадки и други, включително отнемане на земни маси и дребна растителност и извозването на същите до обособена площадка на растояние приблизително до 5 км. от съответната работна площадка. 2. Уплътняване / валиране/ на площи 3. Доставка на хумус за зелени площи

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90000000

Описание:

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда


Срок за получаване на офертите

13/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на следния адрес: Община Самоков, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/04/2017  (дд/мм/гггг)