BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

К2-2-00021

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

05.04.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131083803

BG411, Национален институт за помирение и арбитраж, гр. София, кв. „Овча купел“, ул. „Боряна“ № 59, бл.215А, ет.1, ап.1, За: Михаил Михайлов, България 1618, София, Тел.: 02 4253772, E-mail: m.mihailov@nipa.bg, Факс: 02 4253760

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nipa.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nipa.bg/?q=bg/node/779.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

53976 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на настоящата поръчка е избор на изпълнител за осигуряването на логистика при провеждането на мероприятия (работни срещи, заключителна конференция и посещение в Швейцария) по проект: „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”, компонент 2 „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка” в рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експертна помощ“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В обхвата на поръчката са включени 5 /пет/ дейности, както следва: 1.Дейност 1 - Организиране и провеждане на двудневна работна среща за обсъждане на доклад за състоянието на нормативната уредба на правото на стачкa; минимум 25, максимум 30 бр. участника; 2.Дейност 2 - Организиране и провеждане на петдневно работно посещение в Швейцария; 10 бр. участници; 3.Дейност 3 - Организиране и провеждане на двудневна работна среща за обсъждане на приложението на опита на Швейцария; минимум 25, максимум 30 бр. участника; 4.Дейност 4 – Организиране и провеждане на междинна работна среща за обсъждане на предложенията за подобряване на нормативната уредба на правото на стачкa; минимум 25, максимум 30 бр. участника; 5.Дейност 5 - Организиране и провеждане на заключителна конференция; минимум 50, максимум 55 бр. участника, с включено и хотелско настаняване за минимум 5, максимум 10 участника; Дейностите, предмет на обществената поръчка, следва да се изпълняват в съответствие с изискванията на настоящата документция, Техническа спецификация – раздел II, при спазване на изискванията на действащото общностно и национално законодателство и изискванията на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на сключване на договора с избрания изпълнител и продължава до изтичане срока на споразумението за финансиране на проекта: „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите”, компонент 2 - „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка” и при приключване на заложените в проекта дейности, в т.ч. и в случай на допуснато удължаване срока за изпълнение на дейностите, заложени в проекта, но не по-късно от 31.12.2017 г. Възложителят ще заплаща стойността на действително изпълнените и приети услуги за всяко събитие, по единични цени, за реален брой участници, но не повече от оферираните от участника стойност за съответното събитие, в срок дo 30 /тридесет/ календарни дни, след представяне на изискуемите документи, посочени в договора, по банков път по сметка на Изпълнителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79952000, 55110000

Описание:

Услуги, свързани с организирането на събития
Услуги по хотелско настаняване


Срок за получаване на офертите

18/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Обществената поръчка се провежда в изпълнение на част от дейностите по проект: „Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите” - Споразумение № PEF 0001/26.11.2012 г., компонент 2 - „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка” - Допълнително споразумение от 11.11.2016 г. към Споразумение № PEF 0001/26.11.2012 г., финансиран по Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

Друга информация

Възложителят предоставя пълен публичен достъп по електронен път до обявата, техническите спецификации и указанията за участие, като ги публикува на профила на купувача в самостоятелната електронна преписка на настоящата поръчка на адрес: http://www.nipa.bg/?q=bg/node/791

Дата на изпращане на настоящата информация

05/04/2017  (дд/мм/гггг)