Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201591

BG424, Районна здравноосигурителна каса, бул. България, 7, За: инж. Манол Илиев Радков, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67078, E-mail: smolian@nhif.bg, Факс: 0301 67041

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/936.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Смолян

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

10/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалния срок за подаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 10.04.2017 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 11.04.2017 г. от 13:00 часа в сградата на РЗОК - Смолян, бул. България, 7.

Дата на изпращане на настоящата информация

05/04/2017  (дд/мм/гггг)