Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП



Номер на обявата

БНБ-51805

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: Стефан Кръстанов - по предмета на поръчката - 02 91451266 , Димитър Павлов - по процедурата 02 91 451517, България 1000, София, Тел.: 02 91451266, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-INV_3_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

53000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

1. Абонаментна поддръжка за антивирусна и антиспам защита на продукта „SYMC ENDPOINT SUITE WITH EMAIL 1.0 PER USER BNDL MULTI PROD SUB LIC REWARDS BAND D ESSENTIAL 12 MONTHS“ с партиден номер от производителя IBNFOZS1 EI1RD и количество 900 лиценза. 2. Абонаментна поддръжка на софтуера за клониране и образи на дискове „SYMC GHOST SOLUTION SUITE 3.1 PER DEVICE RENEWAL ESSENTIAL 12 MONTHS REWARDS BAND C“ с партиден номер от производителя 8EXXOZZ0-ER1RC и количество 10 лиценза. 3. Помощ в случай на възникване на кризи чрез включване на експерти на избрания изпълнител, съгласно техническата спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

48000000, 48700000

Описание:

Софтуерни пакети и информационни системи
Софтуерни пакети за обслужващи цели


Срок за получаване на офертите

07/04/2017 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на 10.04.2017 г. от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците

Дата на изпращане на настоящата информация

31/03/2017  (дд/мм/гггг)