Версия за печат

BG-село Ковачевци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000386694

BG414, Община Ковачевци, село Ковачевци 2450, община Ковачевци, област Перник, За: Бойка Лозанова - ВрИД Директор ТУЕПМР, България 2450, село Ковачевци, Тел.: 0886 747178, E-mail: oba_kovachevtsi@abv.bg, Факс: 0886 747178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://kovachevtsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://kovachevtsi.com/?page_id=4326.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

25000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка чрез покупка на течни горива – дизел, бензин А95Н и пропан-бутан за нуждите на Община Ковачевци и ОП «БКС и общински имоти» ” Доставката на горива, чрез периодична покупка с карти за безналично разплащане, за служебните автомобили, собственост на Община Ковачевци ще става по списък, представен от възложителя при подписване на договор за изпълнение. Доставките ще се извършват на търговските обекти – бензиностанциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ / негов представител ще отива до там със съответния автомобил.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09134200, 09132000, 09122000

Описание:

Дизелово гориво
Бензин
Пропан и бутан


Срок за получаване на офертите

13/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Критерии за подбор: -Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата. -Участникът да има търговски обекти в областите на територията на Република България, които могат да обслужват служебните автомобили. Срок на валидност на офертата – 90 (деветдесет) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. Съдържание на офертата - офертата трябва да съдържа следните документи: 1/ Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2/ Образец № 1 – Aдминистративни сведения; 3/ Образец № 2 - Декларация за регистрация по ЕИК; 4/ Образец № 3 – Декларация по чл.54, ал.1 т.1-5 и 7 от ЗОП; 5/Образец № 4 – Декларация със списък на търговските обекти – бензиностанциите на територията на Република България, с които разполага или притежава участника, придружена от съответните доказателствени документи, доказващи собствеността или наемането/предоставянето на съответния обект. В случай, че обектите не са собствени се прилага документ удостоверяващ правната връзка между участника и собственика, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение за срока на изпълнение на поръчката. За обектите, предоставени в условията на чл. 65 ал.1 от ЗОП участникът следва да представи декларация от собственика на активите, документ удостоверяващ правната връзка между участника и собственика в случай, че поръчката бъде спечелена или др. документ, доказващ, че същите ще бъдат на негово разположение за срока на изпълнение на поръчката. 6/ Образец № 6 - Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда; 7/ Образец № 7 – Декларация за срока на валидност на офертите; 9/ Образец № 8 - Декларация за липса на свързаност с друг участник; 8/ Образец № 9 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 9/ Образец № 10 – Ценово предложение. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, назначена от кмета на общинаКовачевци която ще започне своята работа в 10,00 ч. на 14.04.2017 г. в Общинска администрация Ковачевци, като офертите се разглеждат по реда на тяхното постъпване след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/03/2017  (дд/мм/гггг)