Версия за печат

BG-Смолян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201591

BG424, Районна здравноосигурителна каса, бул. България, 7, За: инж. Манол Илиев Радков, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67078; 0301 67040, E-mail: smolian@nhif.bg, Факс: 0301 67041

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/936.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Смолян

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

04/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти за обществената поръчка - 05.04.2017 г., 11:00 часа в сградата на РЗОК - Смолян.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/03/2017  (дд/мм/гггг)