Версия за печат

BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Г.С. Раковски - 29, За: Йорданка Бангова, България 4210, Стамболийски, Тел.: 0339 62433, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 0339 62308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://stamb.info.

Адрес на профила на купувача (URL): http://stamb.info/index.php/2014-08-01-08-13-58/101-2014-08-01-08-02-16/31-2014-08-14-07-47-44.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на бетонови смеси / разтвори според текущите нужди на община Стамболийски. Кратко описание: Максималният финансов ресурс на възложителя за настоящата процедура е в размер общо на 69 000 лв.(шестдесет и девет хиляди лева) без включен ДДС. Поръчката не предвижда обособени позиции, тъй като продуктът е от един вид и отделните марки бетони ще се определят от и според нуждите на Възложителя. Плащане в срок до 30/тридесет/ календарни дни, считано от датата на съответния приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършването на заявена доставка. № Видове дейности ед. мярка Относителна тежест в % 1 Доставка на обикновен бетон В 15(С 12/15) S 2 м3 10.00 2 Доставка на обикновен бетон В 15(С 12/15) S 3 м3 10.00 3 Доставка на обикновен бетон В 20(С 16/20) S 2 м3 10.00 4 Доставка на обикновен бетон В 20(С 16/20) S 3 м3 10.00 5 Доставка на обикновен бетон В 25(С 20/25) S 2 м3 10.00 6 Доставка на обикновен бетон В 25(С 20/25) S 3 м3 10.00 7 Доставка на обикновен бетон В 30(С 25/30) S 2 м3 10.00 8 Доставка на обикновен бетон В 30(С 25/30) S 3 м3 10.00 9 Доставка на обикновен бетон С 30/37 S 3 м3 10.00 10 Доставка на обикновен бетон В 40(С 32/40) S 3 м3 10.00

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44114100

Описание:

Готов за използване бетон


Срок за получаване на офертите

13/04/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/03/2017  (дд/мм/гггг)