Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

68

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

23.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121493615

BG411, Детска градина 195, ул. Врабча 7, За: Маргарита Китова, България 1756, София, Тел.: 02 9883295, E-mail: dg195@abv.bg, Факс: 02 9883295

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://odz62.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/odz62-168/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина №195

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000 (FA02) , 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти (За детски градини )
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


Срок за получаване на офертите

30/03/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Валидността на офертите следва да е 60 дни, считано от датата на отварянето им. Участниците следва да притежават необходимото техническо оборудване, което му е необходимо за изпълнение на поръчката качествено и в срок, като минималните изисквания са за следното: 1. Участниците да притежават складово помещение на територията на София с хладилна техника и хладилни помещения, поддържащи постоянна температура, необходима за съхранение на продуктите. т. 2. Участниците да имат минимум 1 брой или нает хладилен автомобил и минимум 1 брой собствен или нает транспорт за превоз на хранителни продукти от неживотински произход, удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти. При всяка доставка, участникът следва да представя сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации сертификат или стандарти /ISO 9001:2008, ISO 2200:2005/ или еквивалентни. При подписване на договора изпълнителят представя гаранция за изпълнението на поръчката при условия, размер и срок на валидност в съответствие с условията на договора. Възложителят определя гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 700 лева. Офертите на участниците ще бъдат оценявани по показатели Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: Цена и качествени показатели. Показателите, тяхната относителна тежест, начинът на определяне на оценката по всеки от тях, както и на комплексната оценка на офертите на участниците е както следва: 1. К1 - Обща предложена цена за основните хранителни продукти и прогнозните им количества, посочени в Ценова оферта 1.1.; 2. К2 - Обща предложена цена, образувана от сбора от единичните за хранителните продукти, посочени в Ценова оферта 1.2.; 3. К3 - Предложен срок на доставка след заявката. Този срок следва да бъде представен в часове и минути, като срокът не може да бъде по-дълъг от 24 ч.; 4. К4 - Предложен срок на доставка на храни след евентуална тяхна рекламация. Този срок следва да бъде представен в часове и минути, като срокът не може да бъде по-дълъг от 4 ч. За всеки отделен участник се присъжда стойност на всеки коефициент, която се изчислява като се раздели най-ниската предложена стойност /цена или час/ на съответата стойност, предложена от този участник. Този резултат се умножава по посочения коефициент. Най-висока стойност ще получи най-ниската цена или най-малкото предложено време за доставка след заявка или след рекламация. Крайната оценка (КО) на офертата на всеки участник ще бъде определена по следната формула:КОi= К1i+ К2i+ К3i + К4i Участникът получил най-голям брой точки, което съответства на най-ниски цени на хранителните продукти и най-кратък срок за доставка след заявка и след рекламация се класира на първо място. Публично отваряне на постъпилите оферти за изпълнение на обществената поръчка ще се извърши от 11:00 часа на 31.03.2017 г. в дирекция на ДГ 195 на адрес: гр. София, ул. Врабча 7, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/03/2017  (дд/мм/гггг)