Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-09-00-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000017149

BG413, Югозападен университет Неофит Рилски, ул. Иван Михайлов, 66, За: Алексей Крекманов, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588541, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.swu.bg/offers/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6600 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки на хигиенни продукти и санитарни материали за нуждите на ЮЗУ „Неофит Рилски“ по две обособени позиции: 1. Пликове и чували за смет, 2. Кърпи и други за почистване

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

19640000, 39525800

Описание:

Големи и малки пликове за смет от полиетилен
Почистващи кърпи


Срок за получаване на офертите

28/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се състои на 29.03.2017 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/03/2017  (дд/мм/гггг)