BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12/ 12-00-13

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201534

BG312, Районана здравноосигурителна каса /РЗОК/ Монтана, бул. Трети март №41, За: Даниела Пъневска, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396102, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096396 111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/854.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2208 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ОБСЛУЖВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА НА РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА МОНТАНА ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

29/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/03/2017  (дд/мм/гггг)