Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123024538

BG344, Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-sz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодична доставка на ветеринарномедицински продукти за нуждите на Аграрен факултет, Ветеринарномедицински факултет и Учебно - опитно стопанство при Тракийски Университет гр. Стара Загора.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33690000

Описание:

Разни медикаменти


Срок за получаване на офертите

28/03/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялостната информация по обществената поръчка може да се намери на официалната интернет страница на Тракийски университет гр. Стара Загора, в главно меню "Профил на купувача" на следния интернет адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170316YivX991503 Офертите се подават в запечатана и непрозрачна опаковка от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба до Тракийски университет, гр. Стара Загора, Ректорат в стая 335/Деловодство/ в срок до 16.30 ч. на 28.03.2017г. Разглеждането и оценката на офертите от комисия ще се извърши на 29.03.2017г. от 13:30ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/03/2017  (дд/мм/гггг)