Версия за печат

BG-Пазарджик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ЗОП-2017-0003

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 822114434

BG423, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ул.Болнична 17, За: Колина Стоянова Тилова, България 4400, Пазарджик, Тел.: 034 444574, E-mail: www.csmppz@dir.bg, Факс: 034 444564

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.csmppz.com/aopcsmppz.html.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sop.bg/csmppz-281/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на резервни части и извършване на авторемонтни дейности на санитарните автомобили на ЦСМП Пазарджик, които ще бъдат извършвани в автосервиз".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50100000, 34900000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване
Различни видове транспортно оборудване и резервни части


Срок за получаване на офертите

23/03/2017 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

17/03/2017  (дд/мм/гггг)