Версия за печат

BG-с.Цонево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120145

BG331, ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: инж.Запрян Павлов - зам.директор при ТП ДГС Цонево, България 9261, с.Цонево, Тел.: 0517 27232, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg, Факс: 0517 27232

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sidp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://wp.me/p82oCV-cva.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, спрей, разредител и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2017 година”, както следва: 1)Алкидна боя за маркиране на дървесина: 1.1. цвят жълт , в разфасовка бака от 22 кг. – 6 баки 1.2.цвят жълт в разфасовка от 700 g /кутия/ - 10 кутии 2)Разредител за боя, в разфасофка от 0.900 л. – 10 бутилки 3)спрей червен- 400 мл – 12 бр. 4)спрей жълт- 400 мл - 24 бр. 5) спрей зелен- 400 мл - 24 бр. 6)Четки за маркиране на дървесина - плоски четки с естествен плътен косъм с широчина от 50мм. - 5 бр. 7)Креда за обозначаване на дърво- в кутия 12 броя за 1 бр. кутия - 2 бр.кутии

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44810000, 44832200, 24959100

Описание:

Бои
Разредители
Аерозоли


Срок за получаване на офертите

24/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ОБЯВАТА : Място на подаване на офертите - с.Цонево,обл. Варна, ул.Хр.Трендафилов №54, в срок до 17.00ч на 24.03.2017г. Дата, час и място на отваряне на офертите - 11.00ч на 27.03.2017г. на адрес:с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 . Офертата по образец се представя в запечатана, непрозрачна опаковка с адрес за кореспонденция, телефон и факс, електронен адрес и наименование на поръчката. На опаковката се записва „ Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на обява с предмет: „Периодична доставка, осъществена чрез покупка на прогнозни видове боя, спрей, разредител и други материали, необходими за маркиране, измерване и извоз на дървесина от Държавна горска територия, във връзка с осъществяване стопанската дейност на ТП „ДГС Цонево" за 2017 година”.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2017  (дд/мм/гггг)