Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-01-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201553

BG414, Районна здравноосигурителна каса - Перник, пл. Кракра № 2, За: Д-р Магдалена Христова Иванова, България 2300, Перник, Тел.: 076649 210, E-mail: pernik@nhif.bg, Факс: 076601 646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/877.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

583 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

21/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, първоначалният срок за получаване на оферти е удължен до 17:00 часа на 21.03.2017г. Отварянето на оферти ще се извърши на 27.03.2017г. от 10:00 часа в сградата на РЗОК-Перник на адрес: гр. Перник, пл. "Кракра" № 2, ет. 6, заседателна зала

Дата на изпращане на настоящата информация

16/03/2017  (дд/мм/гггг)