Версия за печат

BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, Община Самоков, ул. Македония 34, За: арх. Надежда Клинчева – началник отдел дирекция „ТСУЕП”, България 2000, Самоков, Тел.: 0359 072266630, E-mail: obsamokow@abv.bg, Факс: 059 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.samokov.bg/?p=6596.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществена поръчка- „ ПОЧИСТВАНЕ НА УЯЗВИМИ УЧАСТЪЦИ ОТ РЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САМОКОВ”, обхваща извършване на услуги по почистване на уязвими участъци от реки на територията на община Самоков, в съответствие с техническата спецификация по конкретна заявка на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90641000

Описание:

Услуги по почистване на канавки


Срок за получаване на офертите

22/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на следния адрес: Община Самоков, гр. Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа, до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/03/2017  (дд/мм/гггг)