BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

612

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2040, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

149250 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на изпълнител за извършване на строителни и ремонтни работи на обекти от капиталовата програма на Община Гурково за 2017 г.” по обособени позиции. Обособена позиция 1: „Основен ремонт на общинска сграда- бивша фурна с. Конаре, общ. Гурково”. Обособена позиция 2: „Основен ремонт на улица „6-ти септември” гр. Гурково”. Обособена позиция 3: «Изграждане на детска площадка- ДГ «Латинка» гр. Гурково». Обособена позиция 4: «Изграждане на мини футболно игрище- СУ «Христо Смирненски» гр. Гурково». Обособена позиция 5: «Изграждане на спортна площадка «Център» гр. Гурково». Обособена позиция 6: «Изграждане на паркинг и спортна площадка зад Читалището на с. Паничерево».

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

31/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

обявата краен срок, като върху плика се изписва: АДРЕС: гр. Гурково, бул. „Княз Александър Батенберг” № 3, сграда на общинска администрация- Гурково, етаж 2, стая 10. За участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: : „Избор на изпълнител за извършване на строителни и ремонтни работи на обекти от капиталовата програма на Община Гурково за 2017 г.” за обособена позиция:……………………………………………………………………………………………. Върху опаковката следва да бъдат посочени: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс и електронен адрес; наименование на поръчката: Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на участниците заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти за участие пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Получените офертите се предават на председателя на комисията за разглеждане и оценка, за което се съставя протокол с данните по входящия регистър. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Предложенията на участниците трябва да бъдат напълно съобразени с тези образци.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/03/2017  (дд/мм/гггг)