Версия за печат

BG-Оряхово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

228

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

15.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760142

BG313, ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул. Коста Лулчев № 5, За: Снежана Петкова Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170315zSjH8269237.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

840 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Охрана със СОТ за срок от 24 месеца за нуждите на ТП Държавно горско стопанство Оряхово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


Срок за получаване на офертите

23/03/2017 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Образците на документите са публикувани на интернет страницата на СЗДП Враца, раздел профил на купувача. 2. Офертите ще бъдат отворени на 24.03.2017 г. от 14.00 часа в административната сграда на ДГС Оряхово, гр. Оряхово ул. "Коста Лулчев" № 5.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/03/2017  (дд/мм/гггг)