Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

05-00-371

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 831605845

BG411, УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, бул. Пенчо Славейков № 52А, За: Весела Симидчиева, България 1431, София, Тел.: 02 9159452, E-mail: vsimidchieva@uhsek.com, Факс: 02 9159443

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://svetaekaterina.eu/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://svetaekaterina.eu/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

15000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

: Бифуркационен абдоминален стент графт - 1 брой и 1 брой контралатерално краче, за нуждите на конкретен пациент с диагноза „аневризма на абдоминалната аорта“ на „Клиника по съдова хирургия“ при УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

21/03/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес на профила на купувача: http://www.uhsek.com/puborders, считано от датата на публикуване на обявата в електронен вид.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/03/2017  (дд/мм/гггг)