BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000042597

BG341, „П.Р.Славейков”-гр.Бургас, ул. Цар Симеон І, За: Марина Богданова, България 8000, Бургас, Тел.: 056 846071, E-mail: slaveykovoto@gmail.com, Факс: 056 846071

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://slaveykovoto.org.

Адрес на профила на купувача (URL): https://slaveykovoto.org.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40383.5 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „П.Р.Славейков”-гр. Бургас, за учебната 2017/2018 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1.Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета Плюс ООД, : Буквар и учебна тетрадка №1,2,3 към него за І клас-75 бр., Читанка и учебна тетрадка за І клас-75 бр., Математика и учебна тетрадка № 1,2 за І клас-75 бр., Технологии и предприемачество и албум, и к-т материали за І клас -75 бр., История и цивилизация за V клас-21 бр.; Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „ Булвест 2000”; Музика за І клас – 75 бр.;Български език за V клас – 106 броя;Литература за V клас – 106 броя;Математика за V клас – 106 броя; Информационнни технологии за V клас – 106 броя; Музика за V клас-106 бр., Учебна тетрадка „Човек и общество” за ІІІ клас – 77 броя,Учебна тетрадка „ Човек и природа” за ІІІ клас- 77 броя; Учебна тетрадка „Човек и общество „ за ІV клас – 94 броя;Учебна тетрадка „Човек и природа” за ІV клас – 94 броя; Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит и техника” ;Изобразително изкуство за І клас – 75 броя; Приложение Албум по Домашен бит и техника за ІІІ клас – 77 броя; Приложение Албум по Домен бит и техника за ІV клас – 94 броя; Технологии и предприемачество за V клас – 106 броя Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета София „АД; Околен свят и и учебна тетрадка към него за І клас – 75 бр., Учебна тетрадка № 1 и № 2 по Български език и литература за ІІІ клас – 77 броя;Учебна тетрадка Пиша ,преразказвам, съчинявам по БЕЛ за ІІІ клас – 77 броя;Учебна тетрадка Английски език Hello за ІІІ клас – 77 броя; Учебна тетрадка по математика № 1, №2,№3 за ІІІ клас – 77 броя; Учебна тетрадка №1 и №2 по Български език и литература за ІV клас – 94 броя; Учебна тетрадка към Читанката за ІV клас – 94 броя; Учебна тетрадка по Английски език Hello за ІV клас – 94 броя; Учебна тетрадка № 1 и № 2 по математика за ІV клас – 94 броя; География и икономика V клас – 106 броя; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета – Азбуки”; Човекът и природата за V клас – 106 броя; Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Анубис”; Изобразително изкуство за V клас – 106 броя Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Оксфорд Юнивърсити Прес”;Английски език за V клас – 106 броя Обособена позиция 8: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство”Изкуства”; Учебни помагала за ПППД – 50 броя Поръчката на учебници и учебни комплекти за ІІ и VІ клас ще бъде направена след приключване на процедурата по оценяване и одобряване на учебниците и учебните комплекти, съгласно заповед на Министъра на образованието и науката.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22000000

Описание:

Печатни материали и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

22/03/2017 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/03/2017  (дд/мм/гггг)