BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

796

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 130485795

BG411, Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул. Шейново № 19, За: Отдел Обществени поръчки - Н. Бозаджиева, Р. Димитрова, Ватикана Втора САГБАЛ Шейново, София, Тел.: 02 9659469, E-mail: pravisti@sheynovo-ag.eu, Факс: 02 9441768

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.sheynovo-ag.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sheynovo-ag.eu/dosie_SabOffer_Proekt07-4930.04.2015_13.03.2017.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Оборудване на Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД с допълнителна медицинска апаратура за подобряване на майчиното и детското здраве“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

20/03/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 21.03.2017год., 12.30 часа Място на отваряне на офертите: Сградата на Втора САГБАЛ – Шейново ЕАД, гр.София, ул.“Шейново“ №19.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/03/2017  (дд/мм/гггг)