Версия за печат

BG-Разград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-15-03-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582200023

BG324, Районна здравноосигурителна каса-Разград, бул. Бъл;гария 36, За: Зорница Евгениева, Стилиан Стефанов, България 7200, Разград, Тел.: 084 611557, E-mail: razgrad@nhif.bg, Факс: 084 611566

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/1059.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

1583.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Възстановяване на тръбна изолация на климатици в сградата на РЗОК-Разград”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45320000

Описание:

Изолационни строителни работи


Срок за получаване на офертите

27/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: 28.03.2017 г. в 14:00 ч. Място на отваряне на офертите: гр. Разград, бул.”България”36, ІІ-я етаж, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/03/2017  (дд/мм/гггг)