BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Тихомир Емилов Чавдаров, България 1606, София, Тел.: 0670 64186, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224180

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

33333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Абонаметно поддържане на полиграфска техника във Военен географски център - гр. Троян. Услугата включва техническа поддръжка на следните изделия: 1 Едностранен нож "Perfekta 132". 2. Едностранен нож "Perfekta". 3. Тристранен книговезки нож. 4. Едностранен нож "Senator". 5. Телови шивачки - 3 бр. 6. Концеви шивачки - 2 бр. 7. Машина за безшевно скрепване "Sylbi". 8. Поточна линия За брошури "Muller Martini". 9. Сгъвачна машина "Мултиефект". 10. Сгъвачна машина "Полиграф". 11. Печатна машина “Rapida 105 Universal” 12. Печатна машина “Planeta Variant P-14” 13. Печатна машина “Planeta Variant P-24” 14. Печатна машина “Roland – Rekord” 15. Пробопечатна машина „Бърно” 16. Копирами – 3 бр. 17. Проявителна машина за печатни форми 18. Фотоапарат „Klimsch” 19. Корнир машини – 3 бр. 20. Ламинатор RS ROYAL SOVEREIGN 21. Машина за топъл печат BAIER GMBH+CO 22. Фреза за релефни макети KX 1212 23. Номератор Numnak S NAGEL 24. Пакетираща машина DIBIPACK 85130 25. Перфорационна машина RENZ DTR 340

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50800000

Описание:

Различни услуги по ремонт и поддържане


Срок за получаване на офертите

17/03/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София. 2. Място за изпълнение на поръчката: Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 3. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на Възложителя, публикувани в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 4. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 60 дни; 5. Участникът, определен за изпълнител, при подписване на договора следва да представи документи по чл.58, ал.1, т.1-3 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, т.3 и т.6 от ЗОП 6. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 7. Отваряне на офертите - на 20 .03.2017 г., 14.00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/03/2017  (дд/мм/гггг)