Версия за печат

BG-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

70-00-196

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000024745

BG413, ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ул.Царица Йоанна №2, За: МАРИНА ГЕРОВА-ГЛ.ЕКСПЕРТ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, България 2900, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, Тел.: 0888 006080, E-mail: oba@gocenet.net, Факс: 0889 848685

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gotsedelchev.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.gotsedelchev.bg/index.php?pg=188&objtype=1&sortfield=issuedate%20desc.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

27000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев", финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

16/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект "Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в западната част на гр. Гоце Делчев" финансиран с договор № BG16RFOP001-1.028-0001-C01 по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020г., Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” (ИПГВР).

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/03/2017  (дд/мм/гггг)