Версия за печат

BG-Димитровград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1/2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 126531685

BG422, МБАЛ Света Екатерина Димитровград ЕООД, Димитровград, ул. Христо Ботев №29, За: Боряна Пенева, България 6400, Димитровград, Тел.: 088 7738209, E-mail: mbal_dimgrad@abv.bg, Факс: 0391 64029

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbalstekaterina.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbalstekaterina.eu/index.php?page=Orders.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА 2017 Г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000

Описание:

Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

20/03/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Периодична доставка на медицински консумативи, съгласно Приложение към обявата - Документация за участие.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/03/2017  (дд/мм/гггг)