Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-01-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.03.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201553

BG414, Районна здравноосигурителна каса - Перник, пл. Кракра № 2, За: д-р Магдалена Христова Иванова, България 2300, Перник, Тел.: 076649 210, E-mail: pernik@nhif.bg, Факс: 076601 646

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/web/guest/877.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

583 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


Срок за получаване на офертите

15/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

07/03/2017  (дд/мм/гггг)