Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-32149

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000694037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: По предмета: Снежана Кожухарова - тел. 02 91451250; по процедурата: Кристина Костадинова - тел. 02 91451807, България 1000, София, Тел.: 02 91451807, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9508452

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2017-INV_1_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

,,Абонамент за достъп до анализи и проучвания в областта на Информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от анализаторска компания за срок от една година”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72222300 (RC05)

Описание:

Услуги, свързани с информационни технологии (В информационните технологии )


Срок за получаване на офертите

10/03/2017 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка включва: извършване на абонамент, чрез който да се осигури електронен достъп на възложителя до анализи и проучвания в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) от анализаторска компания. за период от 1 (една) година. Участниците в обществената поръчка трябва да предложат услуга, която отговаря на изискванията на възложителя, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/02/2017  (дд/мм/гггг)