BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-39

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Илияна Тодорова,Десислава Донкова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519879; 073 519874, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

62500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката обхваща предоставянето на услуги свързани с инкасиране от името на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Благоевград, сумите за предоставени ВиК услуги на абонатите на Дружеството, по обособена позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя, чрез използване на софтуер на Възложителя, на територията на гр. Благоевград и общините: Благоевград, Симитли, Разлог, Банско, Якоруда, Белица, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча и Хаджидимово; Обособена позиция № 2: Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги по предварително разпечатани фактури в обособени пунктове и с ресурси на Изпълнителя и регистриране на инкасираните фактури в съвместим обмен на данни, на територията на следните населени места: с. Бачево, с. Елешница, с. Добърско - община Разлог; с. Кремен - община Банско; с. Корница, с. Лъжница - община Гоце Делчев; с. Осиково - община Гърмен; Обособена позиция № 3: Инкасиране на суми в брой за ВиК услуги в обособени пунктове на Изпълнителя на територията на Република България, със софтуер и ресурси на Изпълнителя; Обособена позиция № 4: Инкасиране на суми за ВиК услуги чрез платежни карти, издадени от банки и свързаните с тях платежни операции. Офертaтa на участниците следва да бъдe изготвенa съгласно зададените параметри и изисквания на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79990000

Описание:

Разнообразни бизнес услуги, некласифицирани другаде


Срок за получаване на офертите

06/03/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

УЧАСТНИЦИТЕ СЛЕДВА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА СИ: 1) Оферта за участие – по образец – Приложение № 1 от документацията за участие; 2) Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 3) Декларация по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП - Приложение № 2 от документацията за участие; 4) Декларация по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП - Приложение № 3 от документацията за участие; 5) Декларация за съгласие на подизпълнител по образец - Приложение № 4 от документацията за участие. Декларацията се представя, в случай че участникът ще ползва подизпълнител, като същата се попълва от подизпълнителя. 6) Декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки по образец – Приложение № 5 от документацията за участие. В случай на участие на подизпълнители, същите представят Декларации по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП) - Приложение № 2 и по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП) - Приложение № 3. 7. Изисквания на възложителя към участниците в обществената поръчка: Участниците в поръчката за инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, трябва да отговарят на следните изисквания: 7.1. Да притежават Удостоверение за вписване в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни; Удостоверението да бъде представено с офертата. 7.2 Задължително условие за участие за обособена позиция № 1 е обектите да работят в реално време (on-line); 7.3 Задължително условие за участие за обособена позиция № 3 е участниците да са лицензиран доставчик на платежни услуги съгласно Закона за платежните услуги и платежните системи; 7.4 Да притежават технически потенциал, ресурси и организационни възможности за качествено изпълнение на поръчката. Да представи списък на обособените пунктове и график за организиране и събиране на суми от абонати на дружеството в малките населени места към общинските центрове. 7.5 Да издават всички необходими счетоводни, фискални и отчетни документи; 7.6 Да имат опит в извършването на подобни услуги и да представят доказателства за това – удостоверения, издадени от получателя на услугата или от постоянни партньори (съконтрагенти) по договори, свързани с предмета на поръчката, или да посочат публични регистри, в които е публикувана информация за услугата. 8. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по образец - Приложение №6 от документацията за участие, съдържащо: 1.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на възложителя; 3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по образец - Приложение № 7 от документацията за участие; 4. Декларация за срока на валидност на офертата по образец - Приложение № 8 от документацията за участие; 9. Ценово предложение Предлаганата цена по обособени позиции се образува съгласно изискванията в Ценовото предложение - образец от документацията за участие съгласно обособената позиция, за която се участва (Приложения № №9.1, №9.2, №9.3 и №9. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 1.Срок на изпълнение на поръчката:12 (дванадесет) месеца считано от датата на сключване на договора. 2. За обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 - съгласно Технически спецификации №№1, 2, 3, 4 от Документацията за участие. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ Прогнозната стойност: 62 500 лв. без ДДС. Начинът на плащане: Начин на плащане: всички плащания се извършват в лева, по банков път срещу издадена фактура, оформена съобразно изискванията на закона, придружена от справки за събраните суми по населени места и справка за извършени банкови преводи. Фактурата се издава за всеки календарен месец. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на издаване на фактурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/02/2017  (дд/мм/гггг)