Версия за печат

BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.33

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, ул. Академик Николай Хайтов № 9, За: инж. Георги Ангелов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.assenovgrad.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170224qhNg757813.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на анализ разходи-ползи във връзка с кандидатстване на община Асеновград, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71620000

Описание:

Услуги, свързани с анализи


Срок за получаване на офертите

07/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адреса на профила на купувача – Община Асеновград - http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170224qhNg757813. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя: Асеновград, гр.Асеновград, пл.“Акад.Николай Хайтов“ №9, Информационен център, ет.ІІ . Отварянето на офертите ще се извърши на 07.03.2017 г. от 15.00 часа в сградата на община Асеновград, гр.Асеновград, пл.“Акад.Николай Хайтов“ №9, зала 517. Съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците в процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/02/2017  (дд/мм/гггг)