BG-Асеновград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10.00.31

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000471059

BG421, Община Асеновград, гр.Асеновград, ул. Академик Николай Хайтов № 9, За: инж.Георги Ангелов, България 4230, Асеновград, Тел.: 0331 20238, E-mail: obstina@assenovgrad.com, Факс: 0331 65156

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.assenovgrad.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170224mKby733287.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на проучване за нагласите на населението, което ще бъде обслужвано от инсталациите за компостиране, във връзка с подготовка на проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79320000

Описание:

Услуги по изследване на общественото мнение


Срок за получаване на офертите

06/03/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на ОПОС 2014-2020 г.”

Друга информация

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на адреса на профила на купувача – Община Асеновград - http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20170224mKby733287. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя: Асеновград, гр.Асеновград, пл.“Акад.Николай Хайтов“ №9, Информационен център, ет.ІІ . Отварянето на офертите ще се извърши на 07.03.2017 г. от 11.00 часа в сградата на община Асеновград, гр.Асеновград, пл.“Акад.Николай Хайтов“ №9. Съгласно чл.97, ал.3 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват представители на участниците в процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/02/2017  (дд/мм/гггг)