Версия за печат

BG-гр. Етрополе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000757078

BG412, Детска градина Слънчице, ул. Генерал Гурко № 8, За: Марийка Божкова, България 2180, гр. Етрополе, Тел.: 0720 93301, E-mail: cdg1_m.gavrilova@abv.bg, Факс: 0000 000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://slunchice.etropolebg.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://slunchice.etropolebg.com/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

29380 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Слънчице” – гр. Етрополе”, по следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Месо и месни продукти; Обособена позиция № 2: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 3: Масла и мазнини; Обособена позиция № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни; Обособена позиция № 5: Яйца; Обособена позиция № 6: Хляб и хлебни изделия; Обособена позиция № 7: Плодове и зеленчуци; Обособена позиция № 8: Плодови и зеленчукови консерви; Обособена позиция № 9: Пакетирани продукти и подправки. Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към настоящата обява. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за определяне на класирането на участниците

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000, 03321000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Животински или растителни масла и мазнини
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти
Животни от рода на едрия рогат добитък


Срок за получаване на офертите

28/02/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса на детската градина, гр. Етрополе, Община Етрополе,ул. Генерал Гурко № 8, всеки работен ден до 28.02.2017 г. до 15:00 часа. Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подават документите. Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 01.03.2017г. от 10:00 часа в сградата на Детска градина „Слънчице“ – гр. Етрополе.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/02/2017  (дд/мм/гггг)