Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

175

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 131275351

BG411, Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи /ЦРЧРРИ/, кв. Кремиковци, За: Ива Дойчинова, България 1849, София, Тел.: 02 9947023, E-mail: doychinova@ncpedu.net, Факс: 02 9947023

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.chrdri.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.chrdri.net/procedure/137.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на общежития на Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98341000

Описание:

Услуги, свързани с настаняване в сгради


Срок за получаване на офертите

01/03/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/02/2017  (дд/мм/гггг)