Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03-10-31

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Анелия Ангелова; инж. Катя Вернезова, България 1080, София, Тел.: 0884 706182; 0884 256129, E-mail: [email protected], Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/dostavka-na-5000-br-elektrografitni-laistni-za-tokosnematelite-na-elektricheskite-lokomotivi.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39950 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на 5000 бр. Eлектрографитни лайстни за токоснемателите на електрическите локомотиви"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34631000

Описание:

Резервни части за локомотиви или за подвижен железопътен състав


Срок за получаване на офертите

01/03/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и дата на отваряне на офертите: 02.03.2017 г., 13,00 ч. в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват участниците в обществената поръчка. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/02/2017  (дд/мм/гггг)