BG-с.Чупрене

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174760226

BG311, СЗДП ТП Държавно горско стопанство Миджур, ул.Асен Балкански № 2, За: Сашка Кирилова Василева, България 3950, с.Чупрене, Тел.: 0886 580102, E-mail: ddsmidzhur@abv.bg, Факс: 09327 2420

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170214AeLc8132679.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти и напитки за срок от 12 месеца за нуждите на ДГС "Миджур”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

21/02/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени и разгледани на 22.02.2017 г. от 10.00 маса в административната сграда на ТП ДГС "Миджур" на адрес : с.Чупрене,обл.Видин,ул.Асен Балкански № 2. Офертата следва да съдържа следните документи,които се поставят в запечатан,непрозрачен плик: 1.Оферта по образец 2.Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните на складовото и /или хладилонто помещение,обхващото всички групи храни по настоякщата процедура,издадено от Областната дирекция по безопасност на храните или съответното РЗИ /заверено копие с надпис "Вярно с оригинала",подпис от оправомощено лице и мокър печат на участника/. 3.Ценово предложение,съгласно образеца на документацията.Предложената цена следва да бъде посочена в лева и да включва всички преки и непреки разходи за изъплнение на поръчката,без ДДС. 4.Техническо предложение - по образец. 5.Декларация за запознаване с условията и приемане на договора - по образец. 6.Декларация за ЕИК 7.Декларация - приложение № 6 8.Декларация - приложение № 7 9.Нотариално заверено пълномощно - копие или оригинал.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2017  (дд/мм/гггг)