Версия за печат

BG-Самоков

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000776491

BG412, община Самоков, ул. Македония 34, За: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП, България 2000, Самоков, Тел.: 0359 0885840410, E-mail: obsamokow@abv.bg, Факс: 0722 66650

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://samokov.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.samokov.bg/?p=5995.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

53000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Упражняване на инвеститорски контрол на строително-монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност на десет многофамилни жилищни сгради, находящи се в град Самоков, както следва: 1. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал „Самоково” бл. 8; 2. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал „Самоково” бл. 19; 3. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал „Самоково” бл. 26; 4. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал „Самоково” бл. 16; 5. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал „Самоково” бл. 23; 6. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал „Самоково” бл. 40; 7. Многофамилна жилищн сграда в Град Самоков, ул. „Самоковско шосе” 15, бл. Слатина; 8. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал „Самоково” бл. 3; 9. Многофамилна жилищн сграда в град Самоков, квартал „Самоково” бл. 41; 10. Многофамилна жилищн сграда в Град Самоков, ул. „Македония” 87, бл. Македония“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71312000

Описание:

Консултантски инженерни услуги в строителството


Срок за получаване на офертите

21/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: гр.Самоков, п.к. 2000, ул. Македония № 34, в деловодството, всеки работен ден от 8:30 до 17:00 часа до крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/02/2017  (дд/мм/гггг)