Версия за печат

BG-гр. Видин

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

136

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

10.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 105515902

BG311, Многопрофилна болница за активно лечение Света Петка АД,гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики 119, За: Людмила Величкова, България 3700, гр. Видин, Тел.: 094 606025, E-mail: mbal_vidin@abv.bg, Факс: 094 606025

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mbal-vidin.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mbal-vidin.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

33820 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на застрахователни услуги за нуждите на МБАЛ „Света Петка“ АД по седем обособени позиции Обособена позиция 1 – Застраховка Имущество на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция 2 – Застраховка Обща гражданска отговорност на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция 3 – Застраховка на Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция 4 – Задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите на СПС собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция 5 – Застраховка Каско на СПС, собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция 6 – Застраховка Злополука на местата/лицата в МПС заСПС, собственост на МБАЛ „Света Петка“ АД; Обособена позиция 7 – Застраховка Отговорност на ръководители, директори и членове на управителни и надзорни съвети на МБАЛ „Света Петка“ АД;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


Срок за получаване на офертите

20/02/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ДАТА И МЯСТО НА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Постъпилите оферти ще бъдат отворени в МБАЛ „Света Петка“ АД, гр. Видин, на 21.02.2017г. от 14:00ч.. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Класирането на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя ще се извърши въз основа на икономически най-изгодна оферта, на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена», на основание чл. 70, ал.2, т.1 от ЗОП за обособени позиции № 1,2, 4, 5, 6, 7. За опособена позиция № 3 - Възложителя ще се извърши въз основа на икономически най-изгодна оферта, на основание чл. 70, ал.1 от ЗОП, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «оптимално съотношение качество/ цена», на oснование чл. 70, ал.2, т.3 от ЗОП. Оценката се извършва по следната формула: КОФ = 70хИО% +30 х ПС% където: • КОФ – комплексна оценка на офертата; • ПС - процент самоучастие от една претенция; • ИО – икономическа оценка на офертата. Оценката по всеки от критериите се извършва, както следва: 1. Критерий Процент на самоучастие от всяка претенция Оценката на критерия ПС се определя по формулата: ПС = 100 х (ПСmin / ПСсъотв.) където: • ПС min - най – ниския предложен от участниците процент на самоучастие от всяка една претенция; • ПCсъотв – предложения процент самоучастие. Забележка: Процентът самоучастие от всяка една претенция не може да бъде по-висок от 5%. 2. Критерий – ИО Оценката на критерия ИО се определя по формулата: ИО = 100 х (Цmin / Цсъотв.) • Където Цсъотв е предложената цена за позицията в лева с ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. • Където Цmin е минималната предложена цена за позицията, в лева с ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници. 1. Минимални изисквания за годността /правоспособността/ за упражняване на професионална дейност съгласно ЗОП: 1.1 Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което притежава издадени от компетентен орган /КФН/и валидни към датата на подаване на офертата: - лиценз / разрешение за извършване назастрахователна дейност; - лиценз / разрешение за съответния вид застраховка. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят копия на валидни : - лиценз / разрешение за извършване на застрахователна дейност; - лиценз / разрешение за съответния вид застраховка; - Или еквивалентен документ от правоимащата институция/организация по месторегистрация на участника, удостоверяващ възможността за упражняване на застрахователна дейност на територията на Република България.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/02/2017  (дд/мм/гггг)