Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РКП17-ДР-00-100

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270579

BG411, Район Красна поляна на Столична община, улица Освобождение №25, За: Любомир Борисов, България 1330, София, Тел.: 00359 29217218, E-mail: Lhbor@abv.bg, Факс: 00359 28284883

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Oсъществяване дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. Факултета в район Красна поляна на Столична община.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90640000

Описание:

Услуги, свързани с почистване и източване на канавки


Срок за получаване на офертите

16/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертата се представя в деловодството на район „Красна поляна”-СО в запечатана, непрозрачна опаковка лично от участника или от упълномощен от него представител или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Адресът за получаване е: П.К.1330, гр. София, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25. Работното време на деловодството е от 08:30 часа до 17:00 часа всеки работен ден. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. На опаковката се записва: „Поддръжка на канализационната мрежа на територията на кв. „Факултета” в район "Красна поляна" на Столична община. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, посочен по-горе в Раздел III или са представени в незапечатана или с нарушена цялост опаковка. Място на отваряне на офертите: На 17.02.2017г от 10:00 часа в сградата на администрацията на район „Красна поляна”-СО, ет. 2, стая № 206. Адрес: Гр. София, П.К. 1330, район „Красна поляна”, ул. „Освобождение” №25

Дата на изпращане на настоящата информация

09/02/2017  (дд/мм/гггг)