Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-4

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: Договорноправен отдел, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB--4-s-predmet-quotIzrabotka-i-dostavka-za-nuzhdite-na-quotViKquot-EOOD---Plovdiv-na-spetzialno-rabotno-obleklo-po-prilozhena-primerna-spetzifikatziyaquot.ht.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация,периодично, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договор с избрания за изпълнител участник, франко складова база – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 и ПСОВ Пловдив – ул. „Ягодовско шосе”, по предварителна заявка от Възложителя, с която ще се уточняват необходимите номенклатурни позиции и количества. Примерната номенклатура, ориентировъчните количества и изискванията, на които трябва да отговарят предлаганите от участниците изделия, са описани в Техническата спецификация, неразделна част от поканата. “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Пловдив си запазва правото да променя посочените номенклатурни позиции и количества съобразно възникналата необходимост на Дружеството. Възложителят ще заплаща всяка доставка до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Предметът на поръчката попада в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и се обявява като предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като се съблюдават изискванията на чл. 12, ал.1, т.1 от ЗОП. . В процедурата е допустимо да подават оферти и участници на общо основание, като офертите им ще бъдат разгледани само ако не бъдат допуснати оферти на лицата, за които поръчката е запазена, съгласно чл. 12, ал.7 и чл.81 ППЗОП.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

18113000, 18213000, 33199000, 18221000, 18331000

Описание:

Работно облекло за промишлени предприятия
Якета за предпазване от вятър
Работно облекло за медицински персонал
Непромокаеми дрехи
Тениски


Срок за получаване на офертите

16/02/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача, категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/02/2017  (дд/мм/гггг)