Версия за печат

BG-Враца

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СЗДП 341-1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617476

BG313, Северозападно държавно предприятие, бул. Христо Ботев 2, ет. 3, За: Петрана Петрова, Тошко Брайков, България 3000, Враца, Тел.: 092-620032, E-mail: szdp@abv.bg, Факс: 092-620032

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170209LZmW8111045.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на материали за маркиране за нуждите на СЗДП - ТП ДГС/ДЛС за 2017г.” Уникален номер на поръчката: 20170209LZmW8111045

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44800000, 44922100

Описание:

Бои, лакове и маджуни
Креда


Срок за получаване на офертите

16/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Оферта по Приложение №4 и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително съдържа: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от представляващия участника (законен или упълномощен представител). 2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 3. При участници обединения - документ (оригинал или нотариално заверено копие), подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващия. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. 4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) - представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да е нотариално заверено и да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 5. Ако е приложимо - Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) по Приложение № 5 - представляващия и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация, че е съгласен да участва като подизпълнител и прилага попълнен ЕЕДОП. 6. Участникът следва да декларира, че материалите, предмет на настоящата поръчка ще са нови и оригинални, и не съдържат толуол, кадмий, олово и други тежки метали. Представя се декларация в свободен текст. 7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение №6 ). 8. Техническо предложение (Приложение №7). Към техническото предложение всеки участник да представи описание на техническите характеристики или технически спецификации на всички предлагани от тях материали, както и копия от удостоверения от производителя, налични сертификати за качество и други, с които разполага. * Техническите изисквания, на които трябва да отговаря „специализирания горски спрей за маркиране” са: - специализиран горски спрей за маркиране на стояща дървесина в гората; - безвреден при изпълнение без предпазни средства; - възможност за нанасяне върху влажна и непочистена повърхност, без предварително почистване; - работен диапазон до – 20 градуса по целзий; - опаковка от 500ml; - сигнални/неонови светове; - ергономичност на капачката; - продуктите следва да са сертифицирани по KWf – тест или еквивалентен сертификат; - материалите трябва да осигуряват трайно маркиране на дървесината. * Техническите изисквания, на които трябва да отговаря „клупите за маркиране и кубиране” са: - удостоверение за съответствие на стандарт БДС 7961-70 или еквивалентен. - участникът следва да представи четливо заверено копие на валиден сертификат. 9. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Ценово предложение” (Приложение №8). Документите за участие могат да бъдат изтеглени от интернет страница на СЗДП, гр.Враца: www.szdp.bg, в раздел „Профил на купувача“. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите ще се състои на 17.02.2017г. от 10:00 часа в административната сграда на ЦУ на СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, находяща се на адрес: гр. Враца, бул. „Христо Ботев” №2. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците или упълномощени от тях лица, както и представители на средствата за масово осведомяване. Неприсъствието на представители на участниците не е основание за прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите. Лицата проявили интерес към обявата могат да получат нужната информация в ЦУ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ Враца или на тел.: 092 620032.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/02/2017  (дд/мм/гггг)