BG-Първомай

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

АСД-06-208

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.01.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000458599

BG421, Професионална гимназия по селско стопанство Васил Левски, ул. Братя Миладинови - север 53 а, За: Росица Генова Марийка Гъделева, България 4270, Първомай, Тел.: 0336 62913, E-mail: pgss_parvomai@abv.bg, Факс: 0336 62912

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://pgss-vlevski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://pgss-vlevski.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на дизелово гориво за нуждите на ПГСС Васил Левски гр. Първомай

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09134200

Описание:

Дизелово гориво


Срок за получаване на офертите

14/02/2017 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал.2 от ЗОП, със Заповед № РД-06-241 от 09.02.2017г. на възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно Раздел ІІІ от настоящата информация. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 15 февруари 2017г. в 11:00 часа в сградата на ПГСС Васил Левски, на адрес: гр. Първомай, ул. Братя Миладинови - север 53 а. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/02/2017  (дд/мм/гггг)