Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1000-59(1)

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040046

BG421, Район Източен, ул. Лев Толстой № 2, За: Майя Бахчеванова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601083, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iztochen-plovdiv.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999.98 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставки на хранителни продукти за общинските детски ясли, находящи се на територията на район „Източен” – община Пловдив”, която включва 5 /пет/ обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти”; Обособена позиция 2 „Доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; Обособена позиция 3 „Доставка на хляб и тестени изделия”; Обособена позиция 4 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”; Обособена позиция 5 „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

13/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП със Заповед № ЗРИ-60/08.02.2017г. на Възложителя е удължен първоначалния срок за подаване на оферти - до 17:00 часа на 13.02.2017г. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 14.02.2017г. в 10:00 часа, в сградата на район "Източен", на адрес: гр. Пловдив, ул. "Лев Толстой" № 2. Участниците следва да представят оферти, които да отговарят на изискванията на Възложителя, на ЗОП и ППЗОП. Указанията за подготовка на офертите са публикувани в раздел Профил на купувача на интернет страницата на район "Източен".

Дата на изпращане на настоящата информация

08/02/2017  (дд/мм/гггг)