Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-67

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=130.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми” със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов - Русе – Свищов, съгласно утвърдена Републиканска транспортна схема по Маршрутно разписание № 4107 с час на тръгване от Свищов – 14.00 ч. Обособена позиция № 2: Обществен превоз на пътници по автобусна линия Свищов – Българско Сливово, съгласно утвърдена Общинска транспортна схема по Маршрутно разписание с час на тръгване от Свищов – 07.30; 11.00; 14.00; 18.30 ч.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт


Срок за получаване на офертите

15/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

08/02/2017  (дд/мм/гггг)