Версия за печат

BG-Добрич

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016174120154

BG332, Държавно горско стопанство-Добрич ТП на СИДП ДП гр.Шумен, ул.Марин Дринов №5, За: инж.Цанко Николов, инж.Ренета Назърова, адв.Цветан Георгиев, България 9300, Добрич, Тел.: 058 600678, E-mail: dgs.dobritch@dpshumen.bg, Факс: 058 600658

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dgsdobritch.sidp.bg/зоп-2017-3/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

6000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на боя, спрей, разредители и четки необходими за маркиране

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44810000, 44832200

Описание:

Бои
Разредители


Срок за получаване на офертите

13/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/02/2017  (дд/мм/гггг)