Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

17-2017

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000455440

BG421, УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ, БУЛ. МАРИЦА № 26, За: ИНЖ. ВОЛОДЯ НИКОЛОВ КАМЕНОВ, Ватикана 4000, Пловдив, Тел.: 00359 032643005, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 00359 032644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1246.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на строителни материали за нуждите на Университета по хранителни технологии Пловдив

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44110000

Описание:

Строителни материали


Срок за получаване на офертите

13/02/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изпълнението на обществената поръчка за срока на договора се осъществява по два начина: - чрез периодични доставки от изпълнителя с негов транспорт до адреса на Университета по хранителни технологии-Пловдив, бул. „Марица“ №26 въз основа на писмена заявка на необходимите материали по видове и количества, изготвена от упълномощен представител на възложителя. Срокът, в който следва да бъде извършена доставката е до 3 дни от получаването на заявката; - чрез директно получаване от упълномощен представител на възложителя на необходимите строителни и други материали от складова база или търговски обект на изпълнителя, когато същите са единични бройки и са необходими за спешни ремонтни дейности. В тези случаи доставката им до Университета по хранителни технологии се извършва с транспорт на възложителя. В процедурата могат да участват лица, които отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки(ЗОП), имат опит в извършването на доставки, идентични с предмета на настоящата поръчка и притежават собствена или наета складова база/търговски обект за продажба на строителни и други материали на територията на град Пловдив. Комисията ще започне работа на 14.02.2017г. от 10,00 часа в Ректората на Университета по хранителни технологии, Пловдив - 4000, бул. "Марица" № 26.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/02/2017  (дд/мм/гггг)