BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000665249

BG411, Институт по математика и информатика към БАН, ул. „Академик Георги Бончев” блок № 8, За: Диана Христова, България 1113, София, Тел.: 0886 819557, E-mail: dianka66@abv.bg, Факс: 02 9713649

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://math.bas.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://math.bas.bg/index.php/profil-na-kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуги по осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на служителите на Институт по математика и информатика към БАН, както и предоставяне на допълнителни услуги, свързани с пътуванията им.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


Срок за получаване на офертите

13/02/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Настоящата обществена поръчка ще се финансира от Фонд Научни изследвания, по други програми, финансирани със средства от ЕС и от собствени бюджетни средства на Института по математика и информатика към БАН.

Друга информация

Пълен достъп до Указанията за участие в процедурата е осигурен и се съдържа на официалната интернет страница на Институт по математика и информатика към БАН, в Раздел „Профил на купувача“, – http://math.bas.bg/index.php/profil-na-kupuvacha и може да бъде изтеглена от там. Отварянето на офертите ще е публично и ще се проведе на 14.02.2017 г. от 14.00 часа в сградата на института в гр. София ул. „Академик Георги Бончев” блок № 8, стая № 206. В „Профил на купувача“ Възложителят ще публикува и всички съобщения до участниците, както и предоставените разяснения по процедурата.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/02/2017  (дд/мм/гггг)