Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-3

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-3-s-predmet-ldquoPredostavyane-na-uslugi-po-zastrahovka-bdquoAvtokaskordquo-na-motornite-prevozni-sredstva-sobstvenost-na-bdquoViKrdquo-EOOD-ndash-Plovdivr.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предоставяне на услуги по застраховка „Автокаско” на моторните превозни средства, собственост на „ВиК” ЕООД – Пловдив. Участниците следва да предоставят услуги по застраховка „Автокаско” на МПС, собственост на Възложителя, за срок от датата на подписване на договора до 24,00 часа на 31.12.2017 г. Възложителят ще заплаща услугата на 4 (четири) вноски, в левове, по банков път, в срок до 3 (три) дни след датата, посочена за падеж. Възложителят може да заплати застрахователната премия и еднократно, в зависимост от възможностите си. В този случай ще се възползва от предложеният бонус от определения за Изпълнител участник. Изискванията за изпълнение предмета на поръчката са описани в приложената към обявата Техническа спецификация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66514110

Описание:

Услуги по застраховане на сухопътни превозни средства


Срок за получаване на офертите

13/02/2017 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача,категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/02/2017  (дд/мм/гггг)