Версия за печат

BG-Априлци

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 820192676

BG315, Основно училище - Васил Левски - град Априлци, кв.Ново село, ул. „Васил Левски” № 87, За: Стелияна Маринова - гл. счетоводител, България 5641, Априлци, Тел.: 06958 3273, E-mail: ou_vl@mail.bg, Факс: 06958 3273

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-514-profil_na_kupuvacha.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодични доставки по предварителни заявки на хранителни продукти по обособени позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци през 2017 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15300000, 15810000, 15870000, 15500000

Описание:

Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Хранителни подправки и сосове
Млечни продукти


Срок за получаване на офертите

10/02/2017 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

частникът да разполага с минимум един обект за производство и/или търговия на едро с храни регистриран по реда на чл. 12, ал. 10 от Закона за храните.; Участникът да разполага с минимум два регистрирани автомобила, когато участва за всички обособени позиции, единият от автомобилите трябва да е с хладилна камера, за които да са издадени валидни разрешителни за превоз на името на участника съгласно изискванията на БАБХ/ОБДХ, а за автомобила с хладилна камера и регистрация съгласно чл. 7 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (само за участниците, които предлагат оферти по обособени позиции „мляко и млечни продукти” и „месо и местни продукти”)

Дата на изпращане на настоящата информация

03/02/2017  (дд/мм/гггг)