Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

03 - 10 - 22

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.02.2017 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175405647

BG411, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Б.Николова ; инж.Оля Георгиева, България 1080, София, Тел.: 0887 755390 ; 0889 221249, E-mail: bnikolova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bdz.bg/bg/subirane-na-oferti-s-obiava-ili-pokana-do-opredeleni-lica/dostavka-na-kafe-chai-i-zahar-za-personal-ot-strukturata-na-bdj-putnicheski-prevozi-eood-za.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

56282.15 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на кафе, чай и захар за персонал от структурата на „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД за период от една година”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15860000

Описание:

Кафе, чай и свързани с тях продукти


Срок за получаване на офертите

10/02/2017 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и дата на отваряне на офертите: 13.02.2017 г., 13,00 ч. в сградата на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД, находяща се на адрес: гр. София ул. "Иван Вазов" №3. На заседанието могат да присъстват представители на участниците в обществената поръчка. Пълен достъп до Обявата и приложенията към нея е предоставен на посочения в обявата адрес

Дата на изпращане на настоящата информация

03/02/2017  (дд/мм/гггг)